Bee Urban is pollinating Stockholm

Bee Urban is pollinating Stockholm

Can companies contribute to local transition processes? One way could be to spread knowledge and raise awareness, another could be efforts to strengthen ecosystem services. Bee Urban is a pretty cool company that does both. Do you want to read this in Swedish, scroll down. 

Bee Urban operates from green surroundings in the vicinity of Stockholm University. I met Josefina Oddsberg, who started the company together with Karolina Lisslö. Josefina is an urban ecologist with a background in the media industry. The more she learned about bees, the loss of biodiversity and ecosystem services, and about Colony Collapse Disorder, the more she felt like she had to do something proactive. A few years later and Sweden will see 70 beehives (60 of them in Stockholm) from Bee Urban this summer. Contrary to common belief, bees flourish in big cities. The biodiversity is rather high and there are fewer chemicals in the cities compared to what is used in conventional agriculture. Exhaust gases don’t affect bees more than they do humans.

The primary objective of the company is to supply the ecosystem service pollination. It works like this. Other companies become sponsors of the beehives, and Bee Urban takes care of them. The beehive could be placed on the building’s rooftop. This can lead to increased biodiversity and the provision of the ecosystem service pollination. On their website they describe their work as “environmental services in urban settings. The services include beehives, biodiversity gardens and habitat creation for pollinating insects and birds.” The sponsoring company gets the honey, if they want it. When a company decides to become a sponsor Bee Urban holds a lecture on the environment and bees, which is a way to spread a kind of systems thinking to a broader audience. And not to mention that the employees will get to know their new neighbours.

We want to make people feel affection towards bees and the environment. Without affection these issues are not prioritised, and the decision makers who often live in cities will not prioritise them either. How can we influence them to make better decisions? Three things are important: knowledge, affection and the issue of invisibility. We who live in cities are not exposed to the food production system, we just go to the supermarket and buy the food we want. This is so dangerous, considering that we are a part of this very system and we can’t do without it!

SONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Something that really appeals to me is Bee Urban’s primary focus on the ecosystem service and on awareness raising. Beekeeping is normally intended to produce honey first and foremost, but Bee Urban views the honey as a fantastic bonus. As we stood there underneath the apple trees and I listened to Josefina talk about their business, the bees, the environment, the system, and ecosystem services, it became apparent that Bee Urban holds a lot of affection for the bees. Just like they want others to do. Josefina spoke of the bees as individuals. I do believe that one of the keys to a sustainable society is that humans must learn to really see and appreciate all living creatures, and to recognise their intrinsic value. I dare to think that Bee Urban’s work can contribute to more city dwellers learning about the urban ecosystem, and in extension, other ecosystems too.


Hur kan företag bidra till lokala omställningsprocesser? Ett sätt kan vara att sprida kunskap och medvetenhet, ett annat kan vara att bidra till att en ekosystemtjänst stärks. Bee Urban är ett häftigt företag som gör både och.

Bee Urban håller till i gröna omgivningar i närheten av Stockholms universitet. Jag träffade Josefina Oddsberg som tillsammans med Karolina Lisslö startade företaget. Josefina är urbanekolog med en bakgrund i mediabranschen. Ju mer hon fick lära sig om bin, förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, om Colony Collapse Disorder, desto mer kände hon att hon behövde göra något proaktivt. I sommar kommer runt 70 stycken bikupor ställas ut på olika ställen i Sverige, varav 60 stycken i Stockholm. Bin trivs bra i storstäder – den biologiska mångfalden är stor och det används färre kemikalier än inom konventionellt jordbruk. Bina påverkas inte mer än vi av avgaser, som man kanske skulle kunna tro.

Det primära syftet är just ekosystemtjänsten pollinering. Genom att andra företag blir ”faddrar” för bikupor som Bee Urban placerar ut och underhåller kan den biologiska mångfalden öka och ekosystemtjänsten pollinering (i storstaden) stärkas. På hemsidan beskrivs verksamheten så här: ”interaktiva och levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald och boplatser för pollinerande insekter och fåglar”. Honungen som bina producerar kan företaget få i egna burkar med egen logga på. Med själva fadderskapet tillkommer en föreläsning där åhörarna får lära sig om miljö och bin. Det här är ett sätt att sprida systemtänk till den breda skaran.

Vi vill väcka någon typ av affektion, annars hamnar de här frågorna långt ner på agendan, även hos våra beslutsfattare, som också oftast bor i städerna. Hur ska vi kunna påverka dem till att fatta bättre beslut? Här handlar det om tre saker: kunskap, affektion och osynlighet. Vi människor som bor i stan ser inte produktionslinjerna, vi går bara och plockar vår mat på Ica. Det är jättefarligt, med tanke på att vi är en del av det här systemet och inte klarar oss utan det!

Något som verkligen tilltalade mig med Bee Urban är just deras primära fokus på ekosystemtjänsten, och på informationsspridning. Vanligtvis är honungsproduktion det viktigaste vid biodling, här ses honungen som ett lyxigt plus. När vi stod under äppelträden och lyssnade på Josefina när hon berättade om verksamheten, bina, miljön, systemet, ekosystemtjänster, blev det uppenbart att det hos Bee Urban finns mycket affektion för bina. Josefina talade om dem med värme och vördnad, som individer. Jag tror att en av nycklarna till ett hållbart samhälle ligger i att människor måste kunna se alla levande varelser och deras egenvärde. Kanske kan Bee Urbans arbete bidra till att fler stadsbor får upp ögonen för det urbana ekosystemet, och i förlängningen andra ekosystem

ps. För den som vill bidra till mer grönska i staden finns även Bee Urban Gardens, trädgårdslösningar av olika storlek. Se hemsidan! Vill du läsa mer om Bee Urban, läs det här inlägget på mitthållbarhetsjobb.se.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I am the citizen blogger in Stockholm, Sweden, and I am currently doing a Master in Environmental Science (Environment, Communication, and Politics) at Södertörn University in Stockholm. I have a Bachelor of Social Science in Development Studies and Sustainable Development, from Uppsala University. I am pursuing my dream and passion and I could never see myself not working with sustainable development. I love sloths, rust and old ships.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>