Going to the hoffice

Going to the hoffice

Hoffice: sustainability effects when people studying or freelancing get together at someone’s home and share workday

In the individualistic and digitalised Sweden, loneliness has the potential of becoming a problem of societal scale. We spend more time with our screens than with other people, and receive massive amounts of information every day that our brains are not designed to handle. Concentration and structure easily begin to limp, unless one has had the unusual luck of being taught methods to manage them in school. Simultaneously, media and society repeatedly tells us to be good citizens by thinking by ourselves less and consuming more. The layup is great for mental issues the more we stop listening to our deepest needs and dreams, and the less time we spend with others building a sense of community and belonging.

Timed with a lack of housing – as in many major cities around Europe, the idea of Hoffice sprouted in the autumn of 2013. What if people studying or working on their own could get together at someone’s home and share their workday, supported by a suggested structure?

Home + office = Hoffice

After acquiring a master degree in economics and nurturing an interest in Buddhism, Christofer Gradin Franzén went to Sri Lanka in 2006 to visit the secular Sarvodaya movement. Christofer stayed for six months practicing microeconomy, help to selfhelp, and compassion. When the civil war broke out on the island, Christofer returned to Stockholm and started on another education program: psychology. In an interview by Agneta Lagercrantz in February 2015, Christofer says “I believe that psychology and Buddhism, especially meditation, is the most important knowledge fields for society-changing processes in our time.”

Hoffice blends ideas from Buddhism, psychology, and alternative economy, with the need of company and space. In online forums on Facebook, people self-organise and offer their homes for friends and strangers to come work for some hours or a whole day. Christofer’s idea is to divide the day into sets of 45 minutes of work – the average person’s concentration span – with 15-minute breaks in between. During the breaks, the participants can choose to share a stretching exercise, go for a quick walk, play a game or grab a coffee – often at cost price. But most importantly, before beginning a new work round, everyone gets to say their goals for the next work session out loud to the other participants. This helps with structuring one’s work, as motivation, and to give and receive feedback and ideas. When the work session is over and the break begins, everyone again states what they actually managed to achieve. And at the end of the day everyone celebrates together what they really accomplished during their workday at Hoffice. If they want to. Christofer is clear in emphasising the voluntariness in what each participant chooses to bring to Hoffice. One is not forced to take a break after 45 minutes of work, and people are encouraged to come and go as they like. The structure is laid to be supportive – not limiting, Christofer explains in the interview.

BHoffice guidelineseginning as a small project in Christofer’s kitchen, the concept of Hoffice has spread over the last soon three years, and is now established in numerous cities in countries on most continents – and as several autonomous groups in Stockholm alone, with hundreds of participants each week. Hoffice has been covered in international media several times, and a student at the Swedish Royal College of Technology is writing her thesis on the sharing economy of Hoffice and the values and drivers of its partakers.

Hoffice’s points of sustainability interest are many

As for environmental and economic sustainability, Hoffices take place in already built spaces that are used at other times of the day – Christofer considers our homes an under-utilised resource in today’s society. Many Swedes have Wifi at home that is easy to share with guests and necessary for most work, and also printers and other useful apparatus can be shared.

Regarding social sustainability, people can make new connections (loneliness takes a beating) and strengthen bonds in their communities. Participants practice listening to and stating their real needs as they set their own goals with the help of supportive structure, which in turn nurtures happiness and a sense of meaning. And for those feeling choked by a conventional 9-to-five job, this is an alternative with more freedom, yet with peer support and important social contact. Getting together like this under non-obliging and sharing terms also sparks inspiration, while functioning as a reminder of what is really important in life.

Want to find out more?


Hoffice: hållbarhetseffekter när studenter och frilansare samlas i någons hem för att dela arbetsdag

I det individualiserade och digitaliserade Sverige har ensamheten potential att bli ett problem på samhällsnivå. Vi tillbringar mer tid med våra skärmar än med andra människor, och tar emot enorma mängder data varje dag vilket våra hjärnor inte är designade för att hantera. Koncentration och struktur kan enkelt börja halta, såvida en inte haft den ovanliga turen att lära sig metoder för att hantera dem i skolan. Samtidigt mörbultar media och samhället oss med budskapet att vi är goda medborgare om vi tänker mindre på egen hand och konsumerar mer. Upplägget för mentala problem är superbt ju mer vi låter bli att lyssna på våra djupaste behov och drömmar, och ju mindre tid vi tillbringar med andra och bygger en känsla av samhörighet och meningsfullhet.

Vältajmat med bristen på bostäder – liksom i många andra större städer i Europa, föddes idén om Hoffice hösten 2013. Tänk om folk som pluggar eller jobbar hemifrån kunde samlas i någons hem och dela sin arbetsdag, stöttade av en föreslagen struktur?

Home + office = Hoffice

Efter att ha tagit en master i ekonomi och länge haft ett intresse för Buddhism åkte Christofer Gradin Franzén till Sri Lanka 2006 för att besöka den sekulära Sarvodayarörelsen. Christofer stannade i sex månader och övade sig i mikroekonomi, hjälp till självhjälp, och compassion (med det svenska ”medlidande” som otillräcklig motsvarighet). När inbördeskriget bröt ut på ön återvände Christofer till Stockholm och påbörjade en ny utbildning till psykolog. I en intervju av Agneta Lagercrantz i februari 2015, säger Christofer “Jag tror att psykologi och Buddhism, i synnerhet meditation, är de viktigaste kunskapsområdena för samhällsomställande processer idag.” [egen översättning]

Hoffice blandar idéer från Buddhism, psykologi och alternativ ekonomi, med behovet av sällskap och utrymme. I onlineforum på Facebook organiserar folk sig själva och erbjuder sina hem till vänner och främlingar för att komma och arbeta några timmar eller en heldag. Christofers idé är att dela in dagen i arbetspass på 45 minuter – den tid en genomsnittlig person kan koncentrera sig – med en kvarts rast mellan varje pass. Under rasterna kan deltagarna välja att dela med sig av en stretchövning, ta en snabb promenad, leka en lek eller ta en kaffe – ofta till självkostnadspris. Men av störst betydelse är att var och en uttalar sina mål för nästa arbetspass högt inför alla deltagare. Detta bidrar till att strukturera arbetet, motivera, och öppna för att ge och ta emot feedback och idéer. När arbetspasset är över och nästa rast tar vid får alla först uppge högt vad de faktiskt åstadkom. Och i slutet av dagen firar deltagarna tillsammans vad de gjort under sin Hofficedag. Om de vill. Christofer är tydlig med att betona frivilligheten i vad varje deltagare väljer att bidra med till Hoffice. Ingen är tvingad att ta en rast efter 45 minuters arbete och folk uppmuntras att komma och gå som de vill. Strukturen är gjord för att stötta – inte hindra, förklarar Christofer i intervjun.

Hoffice desk, photo by Amrit Forss

Photo by Amrit Forss

Hoffice har gått från att börja som ett litet projekt i Christofers kök till att bli ett koncept som spritts över de senaste nästan tre åren till en mängd städer på de flesta kontinenter. Enbart i Stockholm finns ett antal autonoma grupper med hundratals deltagare varje vecka. Hoffice har också synts ett antal gånger i internationell media, och en student på KTH skriver sitt examensarbete om den delningsekonomi Hoffice tillämpar och vilka värderingar och drivkrafter deltagarna har.

Hållbarhetspoängerna med Hoffice är många.

Angående miljömässig och ekonomisk hållbarhet hålls Hoffices i lokaler som redan är byggda och brukade under andra delar av dygnet – Christofer poängterar att våra hem är underutnyttjade resurser i dagens samhälle. Många har Wifi hemma som är enkelt att dela med gäster och ofta nödvändigt för att kunna arbeta. Även skrivare och andra användbara apparater kan delas enkelt.

Gällande social hållbarhet kan deltagare knyta nya kontakter (ensamheten tar stryk) och förstärka sina kopplingar med det lokala samhället. Deltagare övar sig i att lyssna på och uttrycka sina verkliga behov då de sätter sina egna mål med hjälp av en stöttande struktur, vilket i sin tur när välbefinnande och meningsfullhet. Och för de som känner sig kvävda av ett konventionellt nio-till-femjobb är detta ett friare alternativ men ändå med socialt utbyte och kontakt. Att samlas så här under kravlösa och delande former ger också inspirationen en skjuts, samtidigt som det påminner om vad som verkligen är viktigt i livet.

Vill du veta mer? 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Annika is a sustainability consultant especially interested in engaging and inspiring people to act for a healthier planet and a better life. She grew up in Malmö, got a MSc in Environmental Science at Lund University and has worked with youth and climate while living on four continents. She loves yoga, dogs and vegetarian food, and can do an eskimo turn. She is currently based in Stockholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>